•  

     ZADANIA WYCHOWAWCZE-INTERNAT

     Internat ściśle współpracuje z działalnością wychowawczo-edukacyjną Liceum. To oznacza, że poza zadaniami wynikającymi z opieki nad Wychowankami (pobyt i wyżywienie), realizował zadania wynikające ze specyfiki PLON Klasyk. W jej ramach, Internat był odpowiedzialny za organizację codziennego czasu na naukę, cotygodniowych zajęć dodatkowych oraz okazjonalnych wyjść (kino, lodowisko czy boisko). Zgodnie z programem wychowawczym, każdego dnia były także podejmowane działania związane z edukacją społeczno-kulturalną oraz kształtowaniem tożsamości, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Służyły temu codzienne spotkania całej społeczności oraz rozmowy z Wychowawcami.

     Okres pandemii był szczególnym wyzwaniem dla funkcjonowania Internatu. W tym czasie zostały podjęte dodatkowe inicjatywy, których celem było dodatkowe wsparcie Wychowanków, zarówno na poziomie medycznym jak i psychicznym. Wychowankowie byli pod opieką medyczną lekarza, który w trybie ciągłym, przy wsparciu kadry Wychowawców, monitorował ich stan zdrowia, dając tym samym poczucie bezpieczeństwa zarówno samej młodzieży jak i ich rodzicom. Dodatkowo, w sposób restrykcyjny były stosowane i przestrzegane wytyczne rekomendowane przez GIS. W tym celu został zakupiony dodatkowy sprzęt pomiarowy i dezynfekcyjny oraz zorganizowane procedury izolacji i profilaktyki.

     Odrębnym wymiarem zaangażowania kadry wychowawczej było wsparcie psychiczne Wychowanków. Pod nadzorem psychologa szkolnego Wychowawcy podejmowali każdego dnia, zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym, rozmowy monitorujące stan psychiczny Wychowanków. Dodatkowo, ich zadaniem była kontrola sytuacji w środowiskach rodzinnych Wychowanków przebywających w domach oraz obniżanie stresu wywołanego sytuacją pandemii.

     Internat zaangażował się także we wspieranie Wychowanków w procesie edukacji, zwłaszcza nauki języka polskiego. W związku z ograniczonym przez pandemię kontaktem z językiem polskim, organizowano między innymi: pogadanki w małych grupach i projekcje filmów. Były to okazje do biernego i czynnego wzmacniania znajomości języka polskiego.

     Podsumowując, rok 2020 był szczególnym wyzwaniem dla funkcjonowania Internatu. Oprócz wyżej opisanych działań, pojawiła się także konieczność zorganizowania Wychowankom czasu pracy w trakcie nauki zdalnej, dostosowania infrastruktury teleinformatycznej, uelastycznienia warunków pracy Wychowawców, czy zintensyfikowania inicjatyw dodatkowych, zwłaszcza sportowych.