• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
   • Albert Einstein
   • Love all, trust a few, do wrong to none.
   • William Shakespear
   • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
   • Carl Rogers
   • Regulamin

   • Regulamin Konkursu

    „KLASYCZNE DZIEŁA LITERACKIE – nowocześnie o tradycji”

    dla uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego

    w roku szkolnym 2022/2023

     

     

    § 1

    Organizacja Konkursu

    1. Wojewódzki Konkurs „KLASYCZNE DZIEŁA LITERACKIE – NOWOCZEŚNIE O TRADYCJI” przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, zwany dalej Konkursem.
    2. Formalnym organizatorem Konkursu jest Fundacja – Międzynarodowy Instytut Edukacji (dalej: Fundacja). W szczególności zapewnia źródła finansowania,  odpowiada za kadry i merytoryczne przygotowanie konkursu, za jego przeprowadzenie i rozliczenie, za sporządzenie raportu końcowego.  
    3. Fundacja, będąc organem założycielskim i prowadzącym Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Klasyk:
    1. powierza na czas nieokreślony dyrektorowi tegoż liceum nadzór bezpośredni nad realizacją zadania,
    2. powołuje członków Zespołu Organizacyjnego z zadaniem realizacji Konkursu; przewodniczącego ZO powołuje na czas nieokreślony, członków ZO powołuje na jeden rok; w szczególności ZO zapewnia obsługę Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
    1. Zarząd Fundacji powołuje przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej corocznego osobno dla każdego Konkursu. Członkiem WKK może zostać osoba, która posiada formalnie potwierdzony dorobek merytoryczny, dydaktyczny, naukowy lub artystyczny w odniesieniu do klasycznego dzieła literackiego, będącego przedmiotem Konkursu w danym roku szkolnym. Zadaniem WKK jest zatwierdzenie zasad właściwych dla konkursu realizowanego w danym roku szkolnym, zatwierdzenie form jego realizacji i kryteriów oceny wyników testów i prac konkursowych.
    2. Po zakończeniu Konkursu Koordynator Zespołu Organizacyjnego przygotowuje raport końcowy z jego realizacji i przesyła go Fundacji.  
    3. Listę Klasycznych dzieł literackich, będących przedmiotem Konkursu w kolejnych latach wyznacza Zarząd Fundacji w porozumieniu z Kuratorem Oświaty, na terenie którego będzie realizowany, z dyrektorem PLON Klasyk i Koordynatorem Konkursu. W roku szkolnym 2022-2023 przedmiotem Konkursu będzie Boska komedia Dantego Alighieri.

     

    § 2

    Podstawa prawna

    – Uchwała Fundacji – Międzynarodowy Instytut Edukacji

     

    § 3

    § 4

    Informacje ogólne

    1. Na potrzeby Konkursu tworzy się: zakładkę o nazwie Konkurs na stronie internetowej www.loklasyk.pl, a także: adres mailowy:  konkurs@loklasyk.pl,  tel. kom. (+48) 880 258 325 (+48) oraz (22) 743 49 64; ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa
    2. Na wymienionej w pkt. 1 stronie internetowej podawane będą bieżące wiadomości dotyczące Konkursu. W szczególności nie później niż 25 września każdego roku ogłaszany będzie konkurs dotyczący nowego klasycznego dzieła literackiego, realizowany w kolejnym roku szkolnym.

     

    § 5

    Cele Konkursu

    1. Popularyzacja i utrwalenie wiedzy w zakresie klasycznych dzieł literackich
    2. Poznanie ponadczasowych wartości klasycznych dzieł literackich, ich aktualności i trwałego wpływu na rozwój kultury.
    3. Wdrażanie uczniów do samodzielnej analizy i interpretacji klasycznych dzieł literackich.
    4. Wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym

     

     

    § 6

    Organizacja Konkursu

    1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu znajduje się w § 8 niniejszego Regulaminu.
    2. Konkurs organizowany jest w formie dwustopniowych zawodów:
    1. I etap: eliminacje szkolne – test wiedzy.
    2. II etap: eliminacje wojewódzkie – tzw. rozprawka. 
    1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapoznać uczniów biorących udział w konkursie  i ich rodziców lub opiekunów prawnych z niniejszym regulaminem.
    2. Dyrektorzy szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie, są współorganizatorami etapu szkolnego.
    3. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora szkoły.
    4. Etap Wojewódzki przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana uchwałą zarządu Fundacji – Międzynarodowy Instytut Edukacji.

     

     

    § 7

    Zasady uczestnictwa w Konkursie

     

    1. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych tego województwa, na terenie którego Konkurs jest organizowany.
    2. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny. Do I etapu Konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń.
    3. Uczniowie niepełnoletni przystępujący do Konkursu muszą posiadać pisemne oświadczenie (Załącznik nr 2), podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych, które muszą złożyć do dyrektora szkoły.
    4. Uczniowie pełnoletni przystępujący do Konkursu muszą złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie (Załącznik nr 3).
    5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.
    6. Niestawienie się ucznia na eliminacje szkolne w terminie przeprowadzenia konkursu, spóźnienie o więcej niż 15 minut oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczonym przez organizatora miejscu, pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie. Dopuszczalne jest spóźnienie na konkurs tylko w uzasadnionych sytuacjach.
    7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócenia prawidłowego przebiegu konkursu, przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.
    8. Członkowie Komisji nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować w czasie trwania konkursu.
    9. Podczas etapu szkolnego konkursu zabrania się posiadania przy sobie książek i innych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.
    10. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla poszczególnych etapów konkursu, niezależnie od przypadków losowych, zdrowotnych i innych, które dotyczą poszczególnych uczestników, nawet w przypadku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego. 

     

     

     

     

     

    § 8

    Wymagany zakres wiedzy

    1. Etap szkolny konkursu wymagać będzie wiedzy określonej przez program nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

    2. Etap wojewódzki zakłada podręcznikową wiedzę uczestników, rozszerzoną o znajomość całego klasycznego dzieła literackiego będącego w danym roku przedmiotem Konkursu oraz wymienione w informacji o Konkursie opracowania i analizy.

     

     

     

     

    § 9

    Etap szkolny

    1. Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiada dyrektor szkoły, który w tym celu powołuje Szkolną Komisję Konkursową. Szkolna Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego i co najmniej jednego członka.
    2. Dyrektor szkoły zgłasza przystąpienie szkoły do niniejszego Konkursu poprzez wypełnienie zgłoszenia (załącznik nr 1) i przesłanie go do Koordynatora Konkursu na adres mailowy: konkurs@loklasyk.pl do 15 grudnia 2022 roku.
    3. Koordynator skontaktuje się z dyrektorem szkoły w celu przekazania arkusza  konkursowego oraz modelu i schematu punktowania.
    4. Etap szkolny konkursu szkoły przeprowadzą w dniu 20 kwietnia 2023 r.
    5. Prace uczestników podczas etapu szkolnego Konkursu są kodowane.
    6. Rozkodowanie prac dokonywane jest przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji po ich sprawdzeniu, zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ostatecznej punktacji.
    7. Prace uczniów są oceniane według ustalonego modelu odpowiedzi i schematu punktowania przez członków Komisji Konkursowej.
    8. Stosuje się takie same kryteria oceniania wobec wszystkich uczestników Konkursu.
    9. Szkolne Komisje Konkursowe przyznają za zadania pełne punkty zgodnie z modelem oceniania.
    10. Dyrektorzy szkół do dnia 23 kwietnia każdego roku przekazują wyniki wszystkich uczniów przystępujących do etapu szkolnego Konkursu, wypełniając załącznik nr 4 do Regulaminu wyłącznie drogą elektroniczną na adres konkurs@loklasyk.pl.
    11. Zgłoszenia uczniów i wyników dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
    12. Wszystkie prace uczniów z etapu szkolnego oraz stosowne oświadczenie pełnoletnich uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów niepełnoletnich (załącznik nr 2 lub 3) przechowuje dyrektor szkoły do 30 czerwca 2024 roku.
    13. W przypadku ujawnienia treści zadań konkursowych przed terminem konkursu osobom nieupoważnionym Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej może podjąć decyzję o unieważnieniu konkursu przeprowadzonego na terenie danej szkoły.
    14. Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych 20% uczestników z najlepszymi wynikami ze szkół ponadpodstawowych spośród uczniów przystępujących do etapu szkolnego.
    15. Koordynator Konkursu poinformuje szkoły o ewentualnym zakwalifikowaniu się uczniów do etapu wojewódzkiego.

    § 10

    Prace uczestników konkursu – etap wojewódzki

     1. Uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego mają za zadanie przygotować się do napisania pracy konkursowej w formie tzw. rozprawki na jeden z tematów wskazanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
     2. Prace konkursowe w formie rozprawki muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie.
     3. Praca konkursowa (rozprawka) nie może naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dóbr osobistych osób trzecich – w szczególności dotyczy słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających materiały chronione prawami autorskimi.
     4. Prace konkursowe oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
    1. Sformułowanie stanowiska,
    2. Uzasadnienie stanowiska,
    3. Poprawność rzeczowa,
    4. Zamysł kompozycyjny,
    5. Poprawność językowa i styl tekstu,

     

     1. Szczegółowe kryteria oceniania zostaną umieszczone wraz z materiałami konkursowymi na stronie internetowej konkursu (zakładka Konkurs na www.loklasyk.pl).
     2. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna uczestników konkursu na terenie szkoły, będącego jednocześnie osobą do kontaktu z organizatorem.
     3. Opiekun uczestnika/uczestników Konkursu, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, przesyła do koordynatora konkursu wypełniony załącznik nr 5 wyłącznie z oficjalnej skrzynki mailowej szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku na adres mailowy konkurs@loklasyk.pl.
     4. Za terminowe przekazanie informacji Koordynatorowi Konkursu o osobach zakwalifikowanych do następnego etapu Konkursu odpowiada dyrektor szkoły.
     5. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w eliminacjach wojewódzkich.

    § 11

    Etap wojewódzki, rozstrzygnięcie, nagrody i uprawnienia

     1. Za organizację etapu wojewódzkiego odpowiedzialna jest Wojewódzka Komisja Konkursowa.
     2. Wojewódzka Komisja Konkursowa ocenia prace uczestników, uwzględniając kryteria zawarte w § 10 ust. 4 niniejszego regulaminu.
     3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana do 15 czerwca 2023 roku na stronie www.loklasyk.pl, zakładka Konkurs.
     4. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów.
     5. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest rozstrzygający.
     6. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
     7. Organizator dopuszcza możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac konkursowych w całości lub fragmentarycznie.
     8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w kategorii szkół ponadpodstawowych.
     9. Wojewódzka Komisja Konkursowa ocenia wszystkie nadesłane prace i wyłania 3 zwycięzców konkursu.
     10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień lub nagród specjalnych.
     11. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskanym wyniku przez dyrektora szkoły do 20 czerwca 2023 roku.
     12. Uczniowie, którzy uzyskają miejsca zwycięskie lub wyróżnienia, otrzymają zaświadczenie oraz dyplom prezesa Fundacji – Międzynarodowy Instytut Edukacji, potwierdzający udział oraz zwycięstwo lub wyróżnienie w konkursie.
     13. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

     

    § 12

    Postanowienia końcowe

     1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji.
     2. Koordynatorem Zespołu Organizacyjnego Konkursu na czas nieokreślony zostaje Karolina Madeńska, nauczyciel języka polskiego w Polonijnym Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym KLASYK. Kontakt:  konkurs@loklasyk.pl,  tel. kom. (+48) 880 258 325.
     3. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
     4. Regulamin nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników konkursu.
     5. Informacja o miejscu i terminie rozdania zaświadczeń i dyplomów dla zwycięzców Konkursu będzie opublikowana na stronie www.loklasyk.pl, zakładka Konkurs.
     6. W uzasadnionych wypadkach postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie, o czym organizator ma obowiązek powiadomić uczestników.
     7. W sytuacjach szczególnych lub nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Zarząd Fundacji – Międzynarodowy Instytut Edukacji.

     

    § 13

    Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu

    Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Fundacja – Międzynarodowy Instytut Edukacji.

    Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

    Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i publikowanie są dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie Konkursu bądź żądania ich usunięcia, uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
   • Sekretariat: (+48) 22 743 49 64, (+48) 22 780 23 00 Dyrekcja: (+48) 880 159 554 Internat: (+48) 602 512 869 Internat - wychowawca dyżurny: (+48) 690 566 250 Nr konta bankowego Bank PKO BP Nr 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790
   • ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 •