Warunki przyjęcia do szkoły

.

 1. Chcesz zdobyć polską maturę i studiować w Polsce? 
 2. Ucz się w naszej szkole!

 

 

REKRUTACJA 

                                                                  Rok szkolny 2021-2022

 

       Został zakończony nabór kandydatów na uczniów klasy pierwszej 4-letniego Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego "Klasyk" oraz Internatu "Inter" na rok szkolny 2021-2022. Od 15 lipca do 25 sierpnia sekretariat będzie raz w tygodniu odpowiadał tylko na maile (sekretariatplon@gmail.com). W sytuacjach nadzwyczajnych kontakt z dyrektorem PLON Klasyk (+48880159554).

 

Rekrutacja będzie przebiegać w dwu etapach.

        Pierwszy główny etap rekrutacji zostanie zakończony 15 lipca 2021 roku.

     Do dnia 9 lipca 2021 roku wyśle Rodzicom Kandydatów przyjętych do liceum i internatu potwierdzenie o ich przyjęciu oraz zaproszenie dla nich, aby mogli jak najszybcie złożyć wnioski wizowe na cały rok szkolny.  Pismo będzie zawierać także informacje dla Rodziców dotyczące ich przyjazdu na początku roku szkolnego. 

     Drugi uzupełniający, wakacyjny etap rekrutacji będzie polegał na tworzeniu listy rezerwowej i trwał będzie od 15 lipca do 25 sierpnia 2021. Decyzja o przyjęciu kandydata z listy rezerwowej dokonana będzie 30 sierpnia.

      Czekamy na około 60 ambitnych, zdolnych i silnie zmotywowanych kandydatów do klasy pierwszej. Chcemy możliwie najlepiej przygotować Ich do egzaminu maturalnego, aby potem mogli studiować na najlepszych uczelniach.  

       Po reformie polskiego systemu oświatowego od 1 września roku szkolnego 2021/2022 nauka w liceum trwa 4 lata. Przyjmujemy kandydatów po ukończonej 8 lub 9 klasie.

    Warunkiem przyjęcia do naszego liceum będzie średnia ocen (nie mniejsza niż 4,0 w rozumieniu polskiego systemu edukacji) według świadectwa z ostatniego roku szkolnego. Skan świadectwa (lub oceny za pierwsze półrocze, w przypadku braku świadectwa) należy przesłać w pierwszym etapie rekrutacji do 30 czerwca 2021 roku, w drugiem etapie rekrutacji do 25 sierpnia 2021 roku.


 

Pierwszeństwo przyjęcia do naszego liceum mają kandydaci z Kartą Polaka lub

z udokumentowanym pochodzeniem polskim. W przypadku osób o jednakowej średniej ocen decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców lub Opiekunów formalnych do przyjazdu 30 lub 31 sierpnia celem złożenia w Sekretariacie Szkoły w godzinach od 8.00 do 19.00 oryginałów dokumentów wraz z tłumaczeniem oraz oryginałów wypełnionych załączników (kwestionariusz, podanie, oświadczenia, akceptacje). 

 

Prosimy o wybranie profilu klasy:

 

 – Politechniczny (matematyczno-fizyczny i informatyczny),

 – Przyrodniczo-medyczny (bilogia i chemia),

 – Prawno-humanistyczny (historia, wiedza o społeczeństwie, jęz. ang.)

 – Ekonomiczny (geografia, matematyka, język angielski)

 

Na zasadzie stypendium Uczniowie mają fundowaną naukę, zakwaterowanie i wyżywienie (rzeczywisty miesięczny koszt za naukę, zakwaterowanie i wyżywienie jednego ucznia miesięcznie wynosi ok. 2400 zł). Jednakże dzięki finansowej pomocy Państwa Polskiego oraz sponsorów Rodzice uczniów klasy pierwszej ograniczają się do pomocy finansowej wyłącznie w wysokości 6000 zł rocznie (możliwość opłacania w ratach miesięcznych.

 

Każdy uczeń powinien przywieźć z sobą własny laptop oraz pościel. Jak w każdym kraju Rodzice powinni kupić swojej córce lub synowi podręczniki. Aby ułatwić Państwu zadanie, Fundacja prowadząca szkołę zakupi komplet podręczników, więc Rodzice odbiorą je osobiście na początku roku szkolnego pod warunkiem zwrotu kosztów ich nabycia. Przewidywany koszt: 600 zł. Będą one własnością każdego ucznia.

 

Nie będzie egzaminów wstępnych. 2 września 2020 roku odbędą się jedynie testy z języka polskiego i lektur, z języka angielskiego i matematyki dla kandydatów do klasy pierwszej. W klasie pierwszej uczniowie uczą się języka polskiego i języka polskiego jako obcego (12 godz. tygodniowo). 

 

 

KONTAKT. W czasie wakacji Kandydatów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu:

e-mail: sekretariatplon@gmail.com 

Sekretariat dyżur: każda środa, godz. 10.00-12.00; Tel.: +48 22 743 49 64. Tego dnia można osobiście przychodzić do szkoły. 

W sytuacjach pilnych i awaryjnych: dyrektor szkoły +48 880 159 554.

 

Naukę w naszej szkole proponujemy najlepszym, czyli mądrym, pracowitym i odważnym uczniom!

PLON „Klasyk” - 4-letnie liceum: 

Jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Działa od 01 września 2012 roku. Jako szkoła polonijna powstała w odpowiedzi na wielkie zapotrzebowanie kształcenia młodzieży z polskimi korzeniami, urodzonej i mieszkającej na stałe poza granicami Polski, szczególnie za jej wschodnią granicą (w Armenii, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Naddniestrzu, Osetii, Rosji, Turkmenistanie, Ukrainie).

Głównym celem szkoły jest możliwie najlepsze przygotowanie do polskiej matury, aby absolwenci mogli studiować w Polsce na dziennych kierunkach w najlepszych polskich uczelniach. Ten cel można osiągnąć tylko dzięki determinacji i systematycznej, codziennej pracy uczniów i nauczycieli.

 

Szkoła oferuje:

skuteczną naukę języka polskiego

Ważnym atutem szkoły jest to, że mogą zgłaszać się do niej uczniowie, którzy nie znają języka polskiego lub posługują się nim w bardzo małym stopniu. Szkoła oferuje bowiem profesjonalną naukę języka polskiego jako obcego, realizowaną na obowiązkowych lekcjach jako przedmiot zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod nazwą język polski dodatkowy. Uczą go w wymiarze dopasowanym do potrzeb indywidualnych ucznia specjaliści – językoznawcy ściśle współpracujący z polonistami realizującymi podstawę programową z zakresu języka polskiego.

 

profesjonalną naukę przedmiotów obowiązkowych

W klasie I realizujemy je w podwójnym wymiarze (np. dwie, a nie jedna lekcja biologii, chemii, fizyki, geografii) w podziale na grupy. 

 

 obowiązkową naukę języka łacińskiego i greckiego, kultury antycznej i filozofii

Nasze liceum odwołuje się do ideałów szkoły klasycznej . W praktyce oznacza to, że nasi absolwenci mają osiągnąć więcej niż uczniowie przeciętnych szkół w Polsce. „Klasyczność” naszego kształcenia to przede wszystkim obowiązkowa w klasie I i II nauka języka łacińskiego, języka greckiego (przez jeden semestr) i kultury antycznej, a w III klasie filozofii. To z nich wyrosła współczesna kultura europejska. Ale klasyczność to także wszechstronność nie tylko kształcenia, ale i formacji; zdobywanie całościowej wiedzy, ale także rozwijanie samodzielności myślenia analitycznego i syntetycznego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nasi absolwenci znają przeciętnie około 5 języków obcych (język kraju, z którego pochodzą, języki polski, rosyjski, angielski, łaciński i grecki).

 

naukę religii

Bardzo ważnym przedmiotem jest religia. Każdy uczeń, niezależnie od wyznawanego światopoglądu, przystępuje do wewnętrznej matury z tego przedmiotu. Szkoła, jak stanowi statut, uczy i wychowuje zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, czyli uczy także szacunku dla wyznawców innych religii. Chętni przygotowują się do bierzmowania. 

 

 rozwój talentów artystycznych

Zapewniamy rozwój talentów artystycznych. W tym roku szkolnym uzdolnieni uczniowie mogą uczyć się rysunku na zajęciach prowadzonych w pracowni Piotra Wawryło - cenionego malarza i rzeźbiarza. Od przyszłego roku szkolnego wprowadzamy zajęcia teatralne i muzyczne. Organizujemy różne zajęcia dodatkowe, odpowiadając na zainteresowania uczniów.

 

rozwój fizyczny

Wszyscy uczniowie obowiązkowo odbywają zajęcia wychowania fizycznego na pływalni. Uczennice mają także obowiązkowe zajęcia z fitness. Wszyscy uczestniczą w zajęciach WF.

 

tutoring

Uczniowie, jednocześnie mieszkańcy Bursy „Inter”, są otoczeni całodobową opieką wychowawców. Opieka ta ma charakter nie tylko wychowawczy. Większość wychowawców bursy to nauczyciele, którzy pomagają uczniom w nauce indywidualnej po skończonych lekcjach tak, by realizując program wyrównywania szans edukacyjnych, odpowiedzieć na specyficzne potrzeby każdego ucznia. Nasi uczniowie mają dziennie 8-9 obowiązkowych lekcji. Rozpoczynając naukę w naszej szkole decydują się na ogromny wysiłek intelektualny i zazwyczaj zmianę trybu życia – stają się coraz bardziej samodzielni. Szkoła zakłada ich wolność wyboru i konsekwencję w dochodzeniu do celu. Potrzebują jednak przewodnika, który podpowie im czy podążają dobrą drogą...

Aktualności

Kontakt

 • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
  ul. Matuszewska 20
  03-876 Warszawa
 • Sekretariat:
  (+48) 22 743 49 64,
  (+48) 22 780 23 00
  Dyrekcja:
  (+48) 880 159 554
  Internat:
  (+48) 602 512 869

Galeria zdjęć